तीन शब्द -पु.शि.रेगे

मी जे कधीच बोललो नाही
त्याचे झाले तीन शब्द-
एक माझा, एक तुझा, एक कुणाचाच नाही.

जो कुणाचाच नव्हता
त्याला मी आता पढवले आहेत तीन शब्द-
एक तुझा, एक माझा, एक कुणाचाही.


-पु.शि.रेगे

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates